KKO 2022:16 – Kilpailukieltosopimuksen ja salassapitoehdon suhteesta

Työntekijän työsuhteeseen liittyen voi olla sovittu sekä kilpailukieltosopimuksesta että salassapitoehdosta siten, että molempien velvollisuuksien rikkomisen seuraukseksi on sovittu itsenäinen sopimussakko. Kummankin sopimussakon määrä on varsin tyypillisesti työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus eli kyse on huomattavan suurista euromääristä erityisesti työntekijän kannalta.

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on estää työntekijää sovittuna rajoitusaikana harjoittamasta työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Salassapitoehdolla puolestaan suojataan työnantajan liikesalaisuuksia. Nämä suojattavat työnantajan intressit ovat läheisessä suhteessa toisiinsa, ja työntekijä voi samanaikaisesti rikkoa molempia sopimusehtoja aloittamalla sopimusehdon vastaisesti kilpailevan toiminnan hyödyntäen tässä työnantajan liikesalaisuuksia.

Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2022:16 ottanut kantaa näiden sopimusehtojen keskinäiseen suhteeseen ja mahdollisuuteen, että työntekijän maksettavaksi tuomitaan erilliset sopimussakot kummankin sopimusehdon käytännössä samanaikaisen rikkomisen seurauksena. Tällöin nousee esille erityisesti kysymys kohtuullisuudesta työntekijän kannalta. Korkein oikeuden ratkaisun mukaan erilliset kuuden kuukauden palkkaa vastaavat sopimussakot olivat mahdollisia. Tapauksen olosuhteet ovat olleet kuitenkin varsin poikkeukselliset ja työntekijän toiminta on ollut hyvin moitittavaa ja työnantajalle vahinkoa aiheuttavaa. Sovittelukynnystä on näiltä osin pidettävä jatkossakin verraten matalana.

Lisäksi korkein oikeus on käsitellyt kysymystä, voidaanko salassapitoehto rinnastaa kilpailukieltosopimukseen ja siten asettaa salassapitoehdon sitovuudelle vastaavat sopimis- ja vetoamisedellytykset kuin kilpailukieltosopimukselle. Korkein oikeus ei rinnastanut ehtoja toisiinsa. Ratkaisun myötä rinnastamista on pidettävä poikkeuksellisena, kunhan salassapitoehto keskittyy suojaamaan työnantajan liikesalaisuuksia työntekijän ammatin harjoittamisen rajoittamisen sijaan.