Artikkelit

Artikkelit sisältävät perustietoa asianajotoimiston erikoistumisalojen oikeudellisista kysymyksistä, kuten työoikeuteen liittyen työsuhteen irtisanomisesta ja siihen liittyvistä menettelytavoista ja edellytyksistä vaatia korvausta.

Artikkeleiden perusteella kenenkään ei pidä tehdä suoria oikeudellisia johtopäätöksiä, vaan oikeudellisten johtopäätösten teko edellyttää aina käsillä olevan tapauksen kaikkiin olosuhteisiin perehtymistä. Artikkelit on tarkoituksella laadittu vain yleisesityksiksi aihealueitaan koskien, eikä niissä ole esimerkiksi huomioitu  sovellettavaksi mahdollisesti tulevaa erityislainsäädäntöä. Pintapuolisesti vastaavilta vaikuttavat tapaukset voivat yksityiskohtiensa seurauksena poiketa olennaisesti toisistaan.

Työsuhteen koeaika

Työsopimuksella voidaan sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeaika on enintään kuuden kuukauden pituinen ajanjakso, jonka kuluessa työsuhde voidaan verraten vapaasti purkaa sekä työnantajan että työntekijän toimesta päättymään välittömästi.

Odotuspäivien palkka

Työntekijän viimeinen palkanmaksukausi päättyy oletusarvoisesti työsuhteen päättymisen ajankohtaan. Työsopimuslaissa on säädetty erityisestä sanktiosta siltä varalta, että työnantaja ei maksa kaikkia työntekijän palkkasaatavia tämän palkanmaksukauden päättyessä.

Muutosneuvottelut

Työnantajan velvollisuudesta käydä muutosneuvottelu säädetään yhteistoimintalaissa, joka on tullut voimaan 1.1.2022. Ennen lain voimaantuloa käytettiin vastaavasta neuvotteluvelvollisuudesta nimitystä yhteistoimintaneuvottelut.

Työsuhteen irtisanominen

Työntekijän työsuhteen irtisanominen tai purkaminen henkilöstä johtuvin perustein on yksi työoikeuden tulkinnallisimpia aihealueita. Valtaosassa tilanteita, joissa työnantaja harkitsee työntekijän työsuhteen irtisanomista tai purkamista, varmuutta toimenpiteen laillisuudesta ei ole olemassa.

Vastuu sopimussuhteessa

Jos sopimusta on rikottu ja tästä on aiheutunut vahinkoa, pääsääntönä on ns. täyden korvauksen -periaate. Tämä tarkoittaa, että korvausvelvollisen tulee korvata aiheutunut vahinko täysimääräisesti eli käytännössä saattaa toinen osapuoli siihen asemaan, jossa tämä olisi ilman sopimusrikkomusta.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutukset otetaan vahingonkorvausvastuun varalta. Vastuuvakuutukset tarjoavat turvaa tilanteessa, jossa vakuutettua vahingon aiheuttajaa vastaan esitetään vahingonkorvausvaatimus.