ODOTUSPÄIVIEN PALKKA

Työntekijän viimeinen palkanmaksukausi päättyy oletusarvoisesti työsuhteen päättymisen ajankohtaan. Työsopimuslaissa on säädetty erityisestä sanktiosta siltä varalta, että työnantaja ei maksa kaikkia työntekijän palkkasaatavia tämän palkanmaksukauden päättyessä.

Palkanmaksun viivästyessä työntekijällä on oikeus ns. odotuspäivien palkkaan enintään kuuden kalenteripäivän ajalta. Sanktion kannalta on merkityksetöntä, kuinka suurta euromäärää laiminlyönti koskee. Sanktiossa on siten kyse työntekijän oikeudesta lähes viikon palkkaan, jos työnantaja laiminlyö palkanmaksamisen osittainkin.

Odotuspäivien palkkaa koskevia vaatimuksia esitetään erityisesti tilanteissa, joissa työsuhde päättyy riitaisesti. Näissä tilanteissa voi olla eriäviä näkemyksiä mm. siitä, mikä on ollut työntekijän lomakertymä työsuhteen päättyessä tai onko ylitöitä jätetty korvaamatta. Odotuspäivien palkkaa koskevassa vaatimuksessa on tällöin kyse muihin riitaisiin kysymyksiin liittyvästä lisävaateesta.

Kun työsuhde puretaan, päättyy työsuhde välittömästi. Varsinkaan, jos palkanlaskija / palkkahallinto ei ole ollut tulevasta purusta etukäteen tietoinen, palkanmaksu saman päivän kuluessa ei välttämättä onnistu, ja työntekijälle syntyy oikeus odotuspäivien palkkaan.

Työsuhteet eivät usein myöskään pääty samana päivänä, jona työnantaja säännönmukaisesti maksaa palkkaa. Työsuhteen päättyessä työnantajan tuleekin tiedostaa maksaa palkka poikkeuksellisesti jo työsuhteen päättymispäivänä, eikä vasta tätä myöhempänä säännönmukaisena maksupäivänä.

Yllä todettuja haasteita on mahdollista helpottaa ratkaisevasti. Työsopimuksella on mahdollista sopia, milloin palkanmaksukausi päättyy työsuhteen päättyessä. Tätä sopimisen vaatimusta ei täytä se, että työsopimuksessa on ylipäätään sovittu palkanmaksun ajankohdasta, vaan kyse tulee olla nimenomaisesta ehdosta koskien työsuhteen päättymistä.