VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutukset otetaan vahingonkorvausvastuun varalta. Vastuuvakuutukset tarjoavat turvaa tilanteessa, jossa vakuutettua vahingon aiheuttajaa vastaan esitetään vahingonkorvausvaatimus.

Vastuuvakuutus sisältyy oletusarvoisesti yhtenä osatuotteena kotivakuutuksiin ja yritysten toimintaansa varten ottamiin vakuutuksiin. Vastuuvakuutusten vakuutusmäärät ovat suuria, ja ne riittävät usein kattamaan koko vahingon määrän. Ne tarjoavat näin ollen erittäin hyvän turvan varsin edullisella vakuutusmaksulla.

Vastuuvakuutuksiin liittyy vahinkotilanteissa kolme osapuolta: 1) vahingonaiheuttaja (vakuutettu), 2) vahingonkärsijä ja 3) vakuutusyhtiö. Riitoja voi syntyä erilaisia:

  • Vakuutettu voi riitauttaa vakuutusyhtiön päätöksen, jolla vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvausta vakuutusehtoihin perustuen (ts. vakuutus ei ole käytettävissä).
  • Vahingonkärsijä ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, jossa vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvausta, koska vakuutusyhtiö ei ole katsonut vakuutetun olevan vahingonkorvausvastuussa.
  • Vahingonkärsijä ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, jossa vakuutusyhtiö on maksanut korvausta, mutta vähemmän kuin mitä vahingonkärsijä on vaatinut.

Vakuutusturvalla ei ole merkitystä, ellei sitä käytetä. Jotta vakuutusturvaa ei menetetä, vakuutetun tulee olla ajoissa aktiivinen vakuutusyhtiön suuntaan. Erittäin tärkeä määräaika liittyy vahinkoilmoituksen tekemiseen. Vahinkoilmoitus tulee tehdä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa vahingosta. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä tässä ajassa, ei vakuutusyhtiö maksa korvausta. Aiheessa on vastaavia piirteitä kuin siinä, että sopimusrikkomuksista pitää reklamoida ajoissa uhalla, että oikeus vedota sopimusrikkomukseen menetetään. Vanhentumisaika elää omaa elämäänsä suhteessa näihin tiukempiin aikamääreisiin.

Vahinkoilmoitukselle asetettu määräaika ei yksinkertaisissa asioissa muodosta ongelmaa, vaan yhteydenotto vakuutusyhtiöön tapahtuu luontevasti suhteellisen pian itse vahingosta. Sen sijaan monimutkaisissa tilanteissa, joissa vahinkoa ryhdytään selvittämään pidempiaikaisesti, voivat selvitykset valmistua vasta yli vuoden kuluttua vahingosta. Tällaisissa tilanteissa on tärkeä muistaa jo asian selvittelyvaiheessa tehdä varmuuden vuoksi vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön, vaikka olisikin vielä epävarmaa, tarvitaanko vakuutusta asiassa lainkaan.