Yleiset toimeksiantoehdot

1 Sopimusosapuolet ja ehtojen soveltamisala

1.1 Näitä Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy:n (”Mäenpää”) Yleisiä toimeksiantoehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin Mäenpään asianajopalveluita koskeviin toimeksiantoihin (”Toimeksianto”) asiakkaiden (”Päämies”) kanssa, ellei Päämiehen kanssa ole toisin sovittu.

1.2 Mäenpään yhteys- ja rekisteritiedot ovat seuraavat:

Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy

Kappelikuja 6, 02200 Espoo

https://mikkomaenpaa.fi

Mäenpää on merkitty PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin. Mäenpään kotipaikka on Espoo, y-tunnus on 3290843-5 ja arvonlisäverotunniste on FI32908435.

2 Toimeksiannon hoitaminen ja päättyminen sekä valvova viranomainen

2.1 Toimeksiannon hoitaa Mäenpään lukuun asianajaja Mikko Mäenpää. Asianajaja Mikko Mäenpää on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon.

2.2 Mäenpää noudattaa Toimeksiannon hoitamisessa Hyvää asianajajatapaa ja asianajotoimintaa koskevia lakeja, eettisiä ohjeita ja määräyksiä. Suomen Asianajajaliiton vahvistamat Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta www.asianajajaliitto.fi.

2.3 Asianajajia valvova ja luvan myöntävä viranomainen on Suomen Asianajajaliitto, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomen Asianajajaliitto

PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki

(09) 6866 120

info@asianajajaliitto.fi

www.asianajajaliitto.fi

2.4 Toimeksianto päättyy ilman eri ilmoitusta, kun Mäenpää on suorittanut loppuun Toimeksiannon perustellusti edellyttämät tehtävät. Päämiehellä on Toimeksiannon kestäessä oikeus päättää Toimeksianto välittömin vaikutuksin milloin tahansa ja tätä perustelematta. Mäenpäällä on oikeus luopua Toimeksiannosta välittömästi Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden sallimissa tilanteissa.

3 Sähköinen viestintä

3.1 Päämies on tietoinen ja hyväksyy, että Toimeksiantoon liittyvä sähköinen viestintä Mäenpään kanssa tapahtuu ensisijaisesti salaamattoman sähköpostin välityksellä. Tämä on omiaan nopeuttamaan ja tehostamaan viestintää ollen siten muun ohella kustannustehokasta. Menettelytapaan liittyy kuitenkin tietoturvariskejä. Mikäli Päämies ei hyväksy viestintää suojaamattomassa sähköisessä muodossa, tulee Päämiehen ilmoittaa tästä Mäenpäälle kirjallisesti.

3.2 Mäenpää ei ole korvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei vahinko ole seurausta Mäenpään tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

4 Hinnoittelu ja laskutus

4.1 Mäenpään palkkiolaskutus on aikaperusteinen. Toimenpiteen ajallinen vähimmäislaskutus on 15 minuuttia.

4.2 Mäenpää laskuttaa tehdystä työstä palkkiona kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palkkion ja Toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut. Mäenpäällä on oikeus tehdä palkkiohinnastoon kohtuullisia muutoksia myös Toimeksiannon kestäessä. Voimassa oleva palkkiohinnasto on saatavissa Mäenpäältä. Palkkioihin ja kuluihin liittyvä arvonlisävero laskutetaan kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena. Mäenpään laskujen maksuehto on 14 päivää.

4.3 Mäenpäällä on oikeus laskuttaa palkkioennakko sekä ennen Toimeksiannon vastaanottamista että Toimeksiannon kestäessä. Laskutettu ennakko otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa.

4.4 Mäenpäällä on oikeus käyttää (kuitata) Päämiehelle kuuluvia asiakasvaroja kulujen ja palkkion kattamiseen siltä osin, kun Mäenpää on suorittanut kuluja ja Mäenpää on tehnyt palkkioon oikeusttavan työn. Tämä varojen käyttö voidaan suorittaa, vaikka Mäenpään kuluja ja palkkiota koskeva lasku ei ole vielä erääntynyt.

5 Päämiehen yleiset velvollisuudet

5.1 Päämiehen tulee Toimeksiantoon liittyen osaltaan edistää yhteistyön sujuvuutta muun muassa toimittamalla asianmukaiset taustatiedot ja tarpeelliset asiakirjat ennen Toimeksiannon aloittamista ja sen kestäessä, vastaamalla nopeasti Mäenpään yhteydenottoihin, pidättäytymällä poikkeuksellisen runsaista yhteydenotoista ja tietopyynnöistä ja ilmoittamalla viipymättä Toimeksiantoon liittyvien olosuhteiden muutoksista. Yhteistyöhön liittyvien velvoitteiden laiminlyöminen voi oikeuttaa Mäenpään päättämään toimeksiannon.

5.2 Mikäli Päämies saa oikeudesta tai viranomaiselta Toimeksiantoon liittyvän haasteen, kutsun istuntoon, lausumapyynnön tai muun yhteydenoton tai aineistoa, Päämiehen tulee viipymättä ilmoittaa seikasta Mäenpäälle.

5.3 Päämiehellä on ilman eri ilmoitusta velvollisuus hakea Päämiehelle kuuluvat Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat Mäenpäältä kuuden (6) kuukauden kuluessa Toimeksiannon päättymisestä uhalla, että asiakirjat hävitetään.

6 Oikeusturvavakuutus- ja oikeusapuasioita koskevat ehdot

6.1 Päämiehen voi olla mahdollista saada Toimeksiannosta aiheutuvia palkkioita ja kuluja katettua oikeusturvavakuutuksella. Jos Päämiehellä on oikeusturvavakuutus, vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiöön on Päämiehen vastuulla, ellei toisin sovita.

6.2 Toimeksiannon alkaminen, hoitaminen ja laskuttaminen eivät ole ehdollisia oikeusturvavakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön päätösten sisällöstä.

6.3 Mäenpää on oikeutettu laskuttamaan Päämiestä kohdan 4 mukaisesti huolimatta Päämiehen mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutus ei rajoita Päämiehen velvollisuutta maksaa Mäenpään laskut niiden eräpäivinä, vaikka vakuutusyhtiö ei maksaisikaan vakuutuksesta korvausta Toimeksiannon tässä vaiheessa.

6.4 Mäenpää on oikeutettu laskuttamaan Päämieheltä laskun mukaisen palkkion ja kulut täysimääräisesti riippumatta siitä, korvaako oikeusturvan myöntänyt vakuutusyhtiö palkkion tai kulut täysimääräisesti syystä riippumatta.

6.5 Oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan oikeusapuasioita koskevia säännöksiä. Mikäli Päämiehelle on myönnetty oikeusapua, tulee Päämiehen viipymättä ilmoittaa Mäenpäälle, jos oikeusapuun vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia.

7 Yleinen vastuunrajoitus ja vastuuvakuutus

7.1 Mäenpää ei ole milloinkaan vastuussa välillisistä tai kolmansien osapuolten vaatimuksista seuraavista Päämiehen vahingoista.

7.2 Mäenpää vastuu Toimeksiantoon liittyvistä vahingoista rajoittuu Suomen Asianajajaliiton kulloinkin vahvistaman varallisuusvahinkovakuutuksen vähimmäisvakuutusmäärään. Yleisten ehtojen voimaan tullessa määrä on 200.000 euroa.

7.3 Mäenpäällä on toimintaansa varten voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on voimassa Suomessa. Mäenpään vastuuvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö on seuraava:

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, y-tunnus 2647339-1, https://lahitapiola.fi/yritys

8 Päämiehen reklamaatiovelvollisuus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

8.1 Toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Päämiehen tulee esittää mahdolliset huomautukset ja hinnanalennus- ja muut vaatimukset Mäenpään palveluiden sisältämää virhettä koskien Mäenpäälle viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun Päämies on havainnut virheen tai kun Päämiehen on tullut se havaita. Päämies ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä Mäenpäälle edellä mainitussa ajassa.

8.3 Päämiehellä on mahdollisuus saattaa palkkiota koskeva erimielisyys arvioitavaksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnassa. Mikäli Päämies on muutoin tyytymätön Mäenpään palveluun, Päämies voi kannella Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Kuluttajan asemassa olevan Päämiehen on mahdollista saattaa palkkiota koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

8.4 Kuluttajan asemassa oleva Päämies voi Suomessa saattaa riita-asian Mäenpäätä vastaan Päämiehen kotipaikan tai Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Muussa kuin kuluttajan asemassa oleva Päämies voi saattaa riita-asian yksinomaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

9 Vakioehtojen voimassaolo

9.1 Yleiset ehdot ovat voimassa 6.7.2024 alkaen.

 

Tietosuojailmoitus

1 Yleistä

1.1 Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy (”Mäenpää”) tarjoaa päämiehilleen asianajopalveluita, joiden tuottamisessa käsitellään säännönmukaisesti henkilötietoja. Mäenpää käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1.2 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot mahdollisten kysymysten esittämiseksi ja oikeuksien käyttämiseksi:

Asianajotoimisto Mikko Mäenpää Oy

y-tunnus 3290843-5

Kappelikuja 6, 02200 Espoo

https://mikkomaenpaa.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

2.1 Henkilötietoja käsitellään asianajotoimeksiantojen hoitamiseksi ja yhteydenpitoon mahdollisten päämiesten kanssa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asianajotoiminnasta seuraavien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

3.1 Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat siitä, mikä on rekisteröidyn liityntä Mäenpään toimintaan. Käsiteltävät henkilötiedot voivat erityisesti sisältää

‒ henkilöiden perustietoja (kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

‒ yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja (kuten nimi, tehtävä, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

‒ toimeksiantoon liittyviin asiakirjoihin sisältyviä toimeksiannon hoitamisen kannalta merkityksellisiä tietoja

4 Henkilötietojen lähteet

4.1 Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti

‒ rekisteröidyltä

‒ sen yhteisön yhteyshenkilöltä, jossa rekisteröity työskentelee tai toimii

‒ julkisista lähteistä (kuten verkkosivuilta ja julkisista rekistereistä ja tietokannoista)

5 Tietojen luovuttaminen tai siirtäminen

5.1 Henkilötietoja luovutetaan kolmansille, kun päämiehen toimeksiannon hoitaminen tätä edellyttää, luovuttaminen on lakisääteistä tai kun luovuttaminen perustuu viranomaisen määräykseen tai päätökseen. Luovutettaessa tietoja kolmannelle huolehditaan henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

5.2 Mäenpää hyödyntää toiminnassaan rajallisesti palveluntarjoajia. Palveluntarjoajien kanssa tehdyillä sopimuksilla on huolehdittu henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

5.3 Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6 Tietoturva

6.1 Henkilötiedot on suojattu asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla katoamiselta ja oikeudettomalta käsittelyltä, tuhoamiselta, muokkaamiselta ja luovuttamiselta sekä muunlaiselta vaarantumiselta.

7 Rekisteröidyn oikeudet

7.1 Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja Mäenpää käsittelee. Rekisteröidyllä on tilanteen mukaan oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai henkilötietojen käytön rajoittamista ja poistamista.

7.2 Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin Mäenpää selvittää oikeuden henkilötietojen käsittelyn jatkamiseen ja tarvittaessa lopettaa henkilötietojen käsittelyn.

7.3 Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle katsoessaan Mäenpään käsitelleen rekisteröidyn henkilötietoja virheellisesti.

8 Henkilötietojen säilytysaika

8.1 Henkilötietoja säilytetään niiden käyttötarkoituksen ja tästä seuraavien oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämä aika.

8.2 Asianajotoimeksiantoihin liittyviä henkilötietoja säilytetään toimeksiannon ajan ja tämän jälkeen niin kauan tämä on perusteltua toimeksiannosta seuraavien oikeuksien tai velvollisuuksien kannalta. Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei säilytetä viittä vuotta pidempään asianajotoimeksiannon päättymisestä.

9 Tietosuojailmoituksen päivittäminen

9.1 Mikäli henkilötietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia lainsäädännön, Mäenpään toiminnan tai muiden seikkojen seurauksena, päivittää Mäenpää tietosuojailmoitusta täyttämään kulloinkin voimassa olevat käsittelyn vaatimukset.

9.2 Ajantasainen tietosuojailmoitus on saatavilla Mäenpään verkkosivuilta osoitteessa https://mikkomaenpaa.fi.

9.3 Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty ajankohtana 6.7.2024.